Tuesday, March 9, 2021

EKOVISTERLO with Vosa, easy, new constructed language

Vosa, developing, easy, new constructed language.
Vosa, deevva, gnova, novva tevos
Vosa, kehittyvä, helppo, uusi keinotekoinen kieli

Nerokas, uusi ja kehittyvä keinotekoinen kieli!

An ingenious, new and evolving artificial language!

Ylvisva, novva a deevva tevos!

Toojorataf  Veikko J. Pyhtilä, Finlo, 5.6.2023

Copyright Veikko J. Pyhtilä, Finland, 5.6.2023

Tekijänoikeus Veikko J. Pyhtilä, Suomi, 5.6.2023
 

Vosaa voisi käyttää myös yksiselitteisenä, täsmällisempänä kielenä tietämyksen koodaukseen tekoälyyn ja puheentunnistukseen. Vosa pyrkii yksikäsitteiseen ilman monitulkintaisuutta olevaan sanastoon ja ilmaisuihin.

Vosa could also be used as an unambiguous, more precise language for encoding knowledge for artificial intelligence and speech recognition. Vosa strives for unambiguous vocabulary and expressions without ambiguity.

Vosa vooif patee li klirsova, juspir vos for öbvoda cute for tevis a sasa kavodaate. Vosa tutraa tu isvosova ejli silidakavoote oova sisato a kasasi.

You get search field by Ctrl-f-buttons in computer and by Search from page or the like in smart phone when searching for words in dictionaries.

Ja aaf sekkvaäng vy Ctrl-f-klikvosi in davö a vy Seek ob sid taj reliva in visavö, na ja seek sasi in sisatosi.

Voit saada hakuruudun Ctrl-f-näppäimillä tietokoneella ja Etsi sivulta tms. älypuhelimella kun haet sanoja sanastoista.
 

Sanastot tarvitsevat vielä muokkauksia ja korjauksia!

The vocabularies still need editing and corrections!

Vosan pikaopettelu - Vosa's quick learning - Vosa ipna sitedaavte

1. Opiskele yleisimpiä sanoja ja käsitteitä! - Learn most common words and concepts! - Apdaav ja tihnast sasi a vososi!

2. Opiskele kielioppi! - Learn grammar! Apdaav ja vosdav!  

3. Opiskele englannin, vosan ja suomen peruslauseita! - Learn English, Vosa and Finnish basic clauses! - Apdaav ja eng , vosa, fin beslusasi!

4.Vosa by topics - Vosaa aiheittain - Vosa vy obsosi

5. Käytä Vosaa! - Use Vosa - Patee Vosa!

 
YOU CAN USE VOSA VOCABULARIES ALSO TO LEARN ENGLISH, FINNISH, UKRAINIAN, ESTONIAN, CHINESE, HINDI, ARABIC, SWAHILI, HAUSA, SPANISH, LATIN, ESPERANTO, RUSSIAN AND GERMAN WORDS.
 
VOSA-sanastoja voit käyttää myös englannin, ukrainan, kiinan, hindin, arabian, swahilin, hausan, espanjan, latinan, esperanton, venäjän, saksan, suomen ja viron kielten sanojen oppimiseen.
 

Let's improve the world! Hapiirta köl! Parannetaan maailmaa!

Ekovisterlo - Eco wise healthy place - Ekoälytervelä

Parempi yhteiskunta- ja maailmanjärjestys -

Better social and world order

 

Hova Vosa - Spiritual Vosa - Hengellinen Vosa 

Vosa Dahid Vijosio  - "Secret society of Vosa" - "Vosan salaseura"

On the meaning of language in general - Curo of vos tihna - Kielen merkityksestä yleensä.

Let’s think first of our native language and language in general. Language is a tool for thinking and communicating. Words can provide stimuli and thought blocks. They can provide ideas, structure the world and being. The following is link to examples.
 Ajatellaan ensin äidinkieltämme ja kieltä yleensä. Kieli on ajattelun ja kommunikoinnin väline. Sanat voivat antaaa virikkeitä ja ajatuspalikkoja. Niillä voi ideoita, jäsentää maailmaa ja olevaisuutta. Seuraavana linkki esimerkkeihin.  

 VOSA HISTORY  VOSA UNDA  VOSAN HISTORIAA

 The vocabulary is based on about 4 000 of the most common words in English and about 10 000 root words extracted from more than 90 000 words in Finnish in some word category form, as well as some religious vocabulary. Among them are also quite rare words in the Finnish language, which are in a test sense of how different nuances could be derived and whether good basic concepts could be found in them.

Sanaston pohja on noin 4 000 englannin kielen yleisintä sanaa ja Suomen kielen yli 90 000 sanasta poimitut noin 10 000 juurisanaa  jossakin sanaluokkamuodossa ja  lisäksi jonkin verran uskonnollista sanastoa. Niiden joukossa on myös melko harvinaisia suomen kielen sanoja, jotka ovat testimielessä miten eri vivahteita voitaisiin johtaa ja löytyisikö niistä hyviä peruskäsitteitä.

Since both English and Finnish language words have many different meanings in a different context, it  has been tried to derive Vosa language words to exactly only one meaning of each word. So there are many Vosa words for one English or Finnish word.

Koska sekä englannin- että suomenkielisillä sanoilla on monia eri merkityksiä eri konteksteissa, Vosa-kielen sanoja on yritetty johtaa tarkalleen vain yhteen merkitykseen jokaisesta sanasta. Joten on olemassa useita Vosa-sanoja yhdelle englanninkieliselle tai suomenkieliselle sanalle. 

On the other hand, only one word of the Vosa language has been derived from some synonyms so that there would not be too much to learn for easy language. Only a good native speaker can understand the nuances accurately.

Toisaalta joistakin synonyymeistä on johdettu vain yksi Vosan kielen sana, ettei olisi liikaa opeteltavaa helpolle kielelle. Vivahteet ymmärtää tarkkaan vain hyvä oman äidinkielensä taitaja.

Number of letters from Vosa, English and Finnish vocabulary of more than 15 000 words

Kirjaimien lukuäärä Vosan, Englannin ja Suomen yli 15000 sanan sanastosta

The distribution does not show the actual distribution of English vowels and consonants because the words are spelled differently than pronounced, unlike in Vosa and in Finnish.

 

Jakaumasta ei näe englannin kielen vokaalien ja konsonanttien todellista jakaumaa, koska sanat kirjoitetaan eri tavalla kuin lausutaan, toisin kuin Vosassa ja suomen kielessä.

 LETTER = VOSA = ENGLISH = FINNISH

A = 12720 = 8764 = 16044

B = 1067 = 2340 = 116

C = 446 = 4970 = 3

D = 1711 = 3727 = 907

E = 6570 = 13471 = 7780

F = 1849 = 2103 = 122

G = 909 = 2640 = 216

H = 2855 = 3151 = 2608

I = 9441 = 8183 = 12790

J = 1797 = 195 = 1295

K = 4258 = 1266 = 7453

L = 5382 = 5959 = 7218

M = 2965 = 3049 = 3303

N = 2837 = 7398 = 7475

O = 9444 = 7467 = 5956

P = 4946 = 3535 = 3676

Q = 0 = 168 = 1

R = 5672 = 8543 = 4712

S = 5249 = 6729 = 7677

T = 6584 = 8610 = 11961

U = 6088 = 3929 = 7027

V = 6360 = 1257 = 3157

W = 0 = 1403 = 6

X = 0 = 291 = 1

Y = 1441 = 1895 = 2638

Z = 0 = 228 = 1

Å = 0 = 0

Ä = 1569 = 0 = 5779

Ö = 2327 = 0 = 770

Vosa development - Vosa dev - Vosan kehitys

Vosa, developing, easy, new constructed language - Vosa, deevva, gnova, novva tevos - Vosa, kehittyvä, helppo, uusi keinotekoinen kieli.

 Development plan

  1. Make good, as error-free as possible, clear and extensive vocabularies.

  2. Make video training materials.

  3. Make lots of example sentences.

  4. Make language translators with Python programming language libraries.

Kehityssuunnitelma

  1. Tee hyvät, mahdollisimman virheettömät, selkeät laajat sanastot.

  2. Tee video-opetusmateriaaleja.

  3. Tee valtavasti esimerkkilauseita.

  4. Tee kielenkääntäjiä Python-ohjelmointikielen kirjastoilla.

Basic Idea: Knowing 100-1000 basic concepts are able derive 100 000-1 000 000 other words! We are making Vosa the easiest, most unambiguous and most flexible, however sufficiently expressive and beautiful language in the world. Contribute to it by commenting and otherwise participating!  

Allo ide: Na davoota 100-1000 allo sovodasi oo vova diir 100 000-1 000 000 tua sasi. Ajsi oo tee Vosa gnost, isklirsast a josvast, amut hanidrili kasapova a kava vos in köl. Yys ja tu it vy öbmisaa a tuali ikaap!
 
Perusidea: Kun osataan 100-1000 peruskäsitettä, niistä voidaan johtaa 100 000 – 1 000 000 muuta sanaa! Olemme tekemässä Vosa-kielestä helpoimman, yksiselitteisimmän ja  joustavimman, kuitenkin riittävän ilmaisuvoimaisen ja kauniin kielen maailmassa. Vaikuta siihen kommentoimalla ja muutenkin osallistumalla!   
 
Next, you will see how Vosa is built from basic concepts. You can give feedback if you feel that the derivatives are not sufficiently understandable derived from them. On the other hand, it is not intended to define new words exhaustively when derived from basic concepts, otherwise they would become too long. Let's take the most significant features of the concept so that it is easier to memorize and stands out unambiguously from other words.

Seuraavana näet kuinka Vosa rakentuu peruskäsitteistä. Voit antaa palautetta, jos koet etteivät johdokset ole riittävän ymmärrettävästi johdettu niistä. Toisaalta ei ole tarkoitus tyhjentävästi johdettaessa peruskäsitteillä määritellä uusia sanoja, niistä tulisi muuten liian pitkiä. Otetaan merkittävimmät piirteet käsitteeseen, niin että sen muistiin painaminen helpottuu ja se erottuu muista sanoista yksiselitteisesti.

 Words 1-5 letters long Vosa-English-Finnish 1-5 kirkasi luva sasi, 1-5 kirjaimen pituiset sanat

Vosa Grammar– Vosa Vosdav - Vosan Kielioppi

Pronunciation and writing of letters in Vosa, English and Finnish

Kirjaimien ääntäminen ja kirjoittaminen Vosassa, englannissa ja suomessa

Closed, open or short long, vowel could not be taken into account in English,because it depends on the position of the letter in the word. In Vosa and Finnish, a long vowel is marked with two vowels.You can see the pronunciation in more detail from different grammars.Pronunciation in Vosa is like in Finnish, see  Finnish pronunciation, but š = sh and c = voiced s [z] in Vosa.The letters q, w, x, z, å are not used in Vosa. In the name of other languages, they can be transliterated as follows: q = kv, w = vu, x = ks, z = ts, å = o, or left unchanged. 

Suljettua, avonaista tai lyhtyttä pitkää, vokaalia, ei ole voitu huomioida englannissa, koska se riippuu kirjaimen paikasta sanassa. Vosassa ja suomessa pitkä vokaali merkitään kahdella vokaalilla. Vosassa ei käytetä kirjaimia q, w, x, z , å. Muiden kielten nimissä ne voi translitteroida seuraavasti: q=kv, w=vu, x=ks, z=ts, å=o, tai jättää ennalleen. Tarkemmin lausumisen näet eri kieliopeista. Poikkeus suomesta, š = sh ja c = soinnillinen s [z] Vosassa. Katso Englannin lausuminen.

 

LETTER = VOSA = ENGLISH = FINNISH

A = a = ei, [æ], [ɔ]  = a

B = b = b = b

C = soinn. s [z] voiced s = k = k

D = d = d = d

E = e = i, e, [ ],[ə], juu = e

F = f = f = f

G = g = g, [dzh] d+voiced sh = g

H = h = h, [ ] = h

I = i = ai, i, [ə] = i

J = j =  [dzh] d+voiced sh = j

K = k = k  = k

L = l = l = l

M = m = m = m

N = n (äng [ŋ] ng, nk) = n ([ŋ]  ng, nk) = n (äng[ŋ] ng, nk)

O = o = ou, [ɔ], a, [ə] = o

P = p = p = p

Q = kv = k = k

R = r = r, [ ] = r

S = s (suhu-s sh) = s (sibliant-s sh) = s (suhu-s š)

T = t = t (th [θ]) = t

U = u = a, juu = u

V = v = v = v

W = vu = [w]  = v

X = ks = ks, [z] voiced s = ks

Y = y  ( german ü) = j, i, ai = y

Z = ts = [z] voiced s = ts

Å = o = [ɔ] = o

Ä = ä = [æ] = ä

Ö = ö = [ə] = ö

 


SENTENCES IN VOSA -LUSASI MU VOSA - LAUSEITA VOSAKSI

Vosa vy biolo culite – Vosaa luonnonmenetelmällä - Vosa by natural method

Kautee ja lusasi!– Muodosta lauseita! – Form sentences!

 
The next sentences have been obtained by extracting from basic learning materials in different languages and editing, supplementing, sorting and translating them.  
Seuraavat lauseet on saatu poimimalla perusopetusmateriaaleista eri kielillä ja muokkaamalla, täydentämällä, lajittelemalla ja kääntämällä niitä.

Learn English, Vosa and Finnish basic clauses

 Vosa by topics – Vosa vy obsosi – Vosaa aiheittain

 

SANASTOJA - VOCABULARIES - SISATOSI

Sanastot tarvitsevat vielä muokkauksia ja korjauksia!

The vocabularies still need editing and corrections!

MUITA KIELIÄ - OTHER LANGUAGES - TUA VOSSI

Sanastot tarvitsevat vielä muokkauksia ja korjauksia!

The vocabularies still need editing and corrections!


DISCUSSIONS AND EVALUATIONS OF VOSA

Visasasi a rokasi öb Vosa

Keskustelut ja arvioinnit Vosasta

Here we can discuss about Vosa, propose improvements, better derivatives for words, evaluate and standardize Vosa.
  
Töla ajsi voo visasaa öb Vosa, tajsaa hapiirtesi, hapir diiren sasi, rokaa a sirepiprii Vosa.

Täällä voimme keskustella Vosasta, ehdottaa parannuksia, sanojen parempia johdannaisia, arvioida ja standardisoida Vosaa.

Come with! The development of artificial language is interesting and good brain gymnastics too.
 
Uut ja vi! Dev livoteva vos oo öbhamiva a hava daevsi pou a.

Tule mukaan! Keinotekoisen kielen kehittäminen on mielenkiintoista ja hyvää  aivovoimisteluakin.

We welcome participants from all languages of the world!

Ajsi teruut ikaapjosi ut ki vossi in köl!

Toivotamme tervetulleiksi osallistujia kaikista maailman kielistä!

 

EKOVISTERLO with Vosa, easy, new constructed language

Vosa, developing, easy, new constructed langu...