Tuesday, March 9, 2021

EKOVISTERLO with Vosa, easy, new constructed language

Vosa, developing, easy, new constructed language.
Vosa, autdeevva, gnova, novva tevos
Vosa, kehittyvä, helppo, uusi keinotekoinen kieli

 

Toojorataf  Veikko J. Pyhtilä, Finlo, 6.4.2024

Copyright Veikko J. Pyhtilä, Finland, 6.4.2024

Tekijänoikeus Veikko J. Pyhtilä, Suomi, 6.4.2024

You get search field by Ctrl-f-buttons in computer and by Search from page or the like in smart phone when searching for words in dictionaries.

Ja aaf sekkvaäng vy Ctrl-f-klikvosi in davö a vy Seek ob sid taj reliva in visavö, na ja seek sasi in sisatosi.

Voit saada hakuruudun Ctrl-f-näppäimillä tietokoneella ja Etsi sivulta tms. älypuhelimella kun haet sanoja sanastoista.

Let's improve the world! Hapiirta köl! Parannetaan maailmaa!

Ekovisterlo - Eco wise healthy place - Ekoälytervelä

Hova Vosa - Spiritual Vosa - Hengellinen Vosa 

 Nerokas, uusi ja kehittyvä keinotekoinen kieli! An ingenious, new and evolving artificial language! Ylvisva, novva a autdeevva tevos!

Vosaa voisi käyttää myös yksiselitteisenä, täsmällisempänä kielenä tietämyksen koodaukseen tekoälyyn ja puheentunnistukseen. Vosa pyrkii yksikäsitteiseen ilman monitulkintaisuutta olevaan sanastoon ja ilmaisuihin.

Vosa could also be used as an unambiguous, more precise language for encoding knowledge for artificial intelligence and speech recognition. Vosa strives for unambiguous vocabulary and expressions without ambiguity.

Vosa vooif patee li klirsova, juspir vos for öbvoda cute for tevis a sasa kavodaate. Vosa tutraa tu isvosova ejli silidakavoote oova sisato a kasasi.

The main idea of Vosa - Vosa päidea - Vosan pääidea:

Basic Idea: Knowing about 1000 basic concepts and root words are able derive 100 000-1 000 000 other words! We are making Vosa the easiest, most unambiguous and most flexible, however sufficiently expressive and beautiful language in the world. Contribute to it by commenting and otherwise participating!  

Allo idea: Na davoota rafli 1000 allo sovodasi a jursasi oo vova diir 100 000-1 000 000 tua sasi. Ajsi oo tee Vosa gnost, isklirsast a josvast, amut hanidrili kasapova a kava vos in köl. Yys ja tu it vy öbmisaa a tuali ikaap!
 
Perusidea: Kun osataan noin 1000 peruskäsitettä ja juurisanaa, niistä voidaan johtaa 100 000 – 1 000 000 muuta sanaa! Olemme tekemässä Vosa-kielestä helpoimman, yksiselitteisimmän ja  joustavimman, kuitenkin riittävän ilmaisuvoimaisen ja kauniin kielen maailmassa. Vaikuta siihen kommentoimalla ja muutenkin osallistumalla!   
 
Next, you will see how Vosa is built from basic concepts. You can give feedback if you feel that the derivatives are not sufficiently understandable derived from them. On the other hand, it is not intended to define new words exhaustively when derived from basic concepts, otherwise they would become too long. Let's take the most significant features of the concept so that it is easier to memorize and stands out unambiguously from other words.

Seuraavana näet kuinka Vosa rakentuu peruskäsitteistä. Voit antaa palautetta, jos koet etteivät johdokset ole riittävän ymmärrettävästi johdettu niistä. Toisaalta ei ole tarkoitus tyhjentävästi johdettaessa peruskäsitteillä määritellä uusia sanoja, niistä tulisi muuten liian pitkiä. Otetaan merkittävimmät piirteet käsitteeseen, niin että sen muistiin painaminen helpottuu ja se erottuu muista sanoista yksiselitteisesti.

From basic concepts and root words to combound words, over 60000 lines in words length order - Ut besvososi a jursasi tu vipasasi,  ylli 60000 leijärsi in sasi luri jär - Peruskäsitteistä ja juurisanoista yhdyssanoihin yli 60000 riviä, sanojen pituusjärjestyksessä.

Vosan sanastoja tarkistetaan ja korjataan paraikaa, se voi viedä vielä useita kuukausia.
Vosa's vocabularies are currently being checked and corrected, it may take still several months.

Vosan pikaopettelu - Vosa's quick learning - Vosa ipna sitedaavte

1. Learn Vosa words and concepts by frequency English - Finnish over 15000 wordlines! - Apdaav ja Vosa sasi a vososi vy tihri Eng - Fin ylli 15000 saleijärsi! - Opiskele Vosan sanoja ja käsitteitä taajuuden mukaan englanti - suomi yli 15000 sanariviä!

2. Opiskele kielioppi! - Learn grammar! Apdaav ja vosdav!

3. Learn Vosa by topics and basic clauses over 3700 - Apdaav Vosa vy obsosi a besva lusasi ylli 3700 - Opiskele Vosaa aiheittain ja peruslauseita yli 3700

4. Käytä Vosaa! - Use Vosa - Patee Vosa!

The following vocabularies are translated by a machine translator, not checked. However, you can get to know different languages compared to Vosa and learn words as well. All Vosa words are not updated. - Seuraavat sanastot ovat käännetyt konekäänjällä, ei tarkistettuja. Voit kuitenkin tutustua eri kieliin verrattuna Vosaan ja opiskella sanojakin. Vosan sanoja ei ole päivitetty: 

Pronunciation and writing of letters in Vosa, English and Finnish

Kirjaimien ääntäminen ja kirjoittaminen Vosassa, englannissa ja suomessa

Closed, open or short long, vowel could not be taken into account in English,because it depends on the position of the letter in the word. In Vosa and Finnish, a long vowel is marked with two vowels.You can see the pronunciation in more detail from different grammars.Pronunciation in Vosa is like in Finnish, see  Finnish pronunciation, but š = sh and c = voiced s [z] in Vosa.The letters q, w, x, z, å are not used in Vosa. In the name of other languages, they can be transliterated as follows: q = kv, w = vu, x = ks, z = ts, å = o, or left unchanged. 

Suljettua, avonaista tai lyhtyttä pitkää, vokaalia, ei ole voitu huomioida englannissa, koska se riippuu kirjaimen paikasta sanassa. Vosassa ja suomessa pitkä vokaali merkitään kahdella vokaalilla. Vosassa ei käytetä kirjaimia q, w, x, z , å. Muiden kielten nimissä ne voi translitteroida seuraavasti: q=kv, w=vu, x=ks, z=ts, å=o, tai jättää ennalleen. Tarkemmin lausumisen näet eri kieliopeista. Poikkeus suomesta, š = sh ja c = soinnillinen s [z] Vosassa. Katso Englannin lausuminen.

 

LETTER = VOSA = ENGLISH = FINNISH

A = a = ei, [æ], [ɔ]  = a

B = b = b = b

C = soinn. s [z] voiced s = k = k

D = d = d = d

E = e = i, e, [ ],[ə], juu = e

F = f = f = f

G = g = g, [dzh] d+voiced sh = g

H = h = h, [ ] = h

I = i = ai, i, [ə] = i

J = j =  [dzh] d+voiced sh = j

K = k = k  = k

L = l = l = l

M = m = m = m

N = n (äng [ŋ] ng, nk) = n ([ŋ]  ng, nk) = n (äng[ŋ] ng, nk)

O = o = ou, [ɔ], a, [ə] = o

P = p = p = p

Q = kv = k = k

R = r = r, [ ] = r

S = s (suhu-s sh) = s (sibliant-s sh) = s (suhu-s š)

T = t = t (th [θ]) = t

U = u = a, juu = u

V = v = v = v

W = vu = [w]  = v

X = ks = ks, [z] voiced s = ks

Y = y  ( german ü) = j, i, ai = y

Z = ts = [z] voiced s = ts

Å = o = [ɔ] = o

Ä = ä = [æ] = ä

Ö = ö = [ə] = ö

 

 The vocabulary is based on about 4 000 of the most common words in English and about 10 000 root words extracted from more than 90 000 words in Finnish in some word category form, as well as some religious vocabulary. Among them are also quite rare words in the Finnish language, which are in a test sense of how different nuances could be derived and whether good basic concepts could be found in them.

Sanaston pohja on noin 4 000 englannin kielen yleisintä sanaa ja Suomen kielen yli 90 000 sanasta poimitut noin 10 000 juurisanaa  jossakin sanaluokkamuodossa ja  lisäksi jonkin verran uskonnollista sanastoa. Niiden joukossa on myös melko harvinaisia suomen kielen sanoja, jotka ovat testimielessä miten eri vivahteita voitaisiin johtaa ja löytyisikö niistä hyviä peruskäsitteitä.

Since both English and Finnish language words have many different meanings in a different context, it  has been tried to derive Vosa language words to exactly only one meaning of each word. So there are many Vosa words for one English or Finnish word.

Koska sekä englannin- että suomenkielisillä sanoilla on monia eri merkityksiä eri konteksteissa, Vosa-kielen sanoja on yritetty johtaa tarkalleen vain yhteen merkitykseen jokaisesta sanasta. Joten on olemassa useita Vosa-sanoja yhdelle englanninkieliselle tai suomenkieliselle sanalle. 

On the other hand, only one word of the Vosa language has been derived from some synonyms so that there would not be too much to learn for easy language. Only a good native speaker can understand the nuances accurately.

Toisaalta joistakin synonyymeistä on johdettu vain yksi Vosan kielen sana, ettei olisi liikaa opeteltavaa helpolle kielelle. Vivahteet ymmärtää tarkkaan vain hyvä oman äidinkielensä taitaja. 
 

Number of letters from Vosa, English and Finnish vocabulary of more than 15 000 words

Kirjaimien lukuäärä Vosan, Englannin ja Suomen yli 15000 sanan sanastosta

The distribution does not show the actual distribution of English vowels and consonants because the words are spelled differently than pronounced, unlike in Vosa and in Finnish.

 

Jakaumasta ei näe englannin kielen vokaalien ja konsonanttien todellista jakaumaa, koska sanat kirjoitetaan eri tavalla kuin lausutaan, toisin kuin Vosassa ja suomen kielessä.

 LETTER = VOSA = ENGLISH = FINNISH

A = 12720 = 8764 = 16044

B = 1067 = 2340 = 116

C = 446 = 4970 = 3

D = 1711 = 3727 = 907

E = 6570 = 13471 = 7780

F = 1849 = 2103 = 122

G = 909 = 2640 = 216

H = 2855 = 3151 = 2608

I = 9441 = 8183 = 12790

J = 1797 = 195 = 1295

K = 4258 = 1266 = 7453

L = 5382 = 5959 = 7218

M = 2965 = 3049 = 3303

N = 2837 = 7398 = 7475

O = 9444 = 7467 = 5956

P = 4946 = 3535 = 3676

Q = 0 = 168 = 1

R = 5672 = 8543 = 4712

S = 5249 = 6729 = 7677

T = 6584 = 8610 = 11961

U = 6088 = 3929 = 7027

V = 6360 = 1257 = 3157

W = 0 = 1403 = 6

X = 0 = 291 = 1

Y = 1441 = 1895 = 2638

Z = 0 = 228 = 1

Å = 0 = 0

Ä = 1569 = 0 = 5779

Ö = 2327 = 0 = 770

 

Vosa development - Vosa dev - Vosan kehitys

 Development plan

  1. Make good, as error-free as possible, clear and extensive vocabularies.

  2. Make video training materials.

  3. Make lots of example sentences.

  4. Make language translators with Python programming language libraries.

Kehityssuunnitelma

  1. Tee hyvät, mahdollisimman virheettömät, selkeät laajat sanastot.

  2. Tee video-opetusmateriaaleja.

  3. Tee valtavasti esimerkkilauseita.

  4. Tee kielenkääntäjiä Python-ohjelmointikielen kirjastoilla.

 EKOVISTERLO with Vosa, easy, new constructed language

Vosa, developing, easy, new constructed langu...