Tuesday, March 9, 2021

EKOVISTERLO with Vosa, easy, new constructed language

Vosa, developing, easy, new constructed language.
Vosa, deevva, gnova, novva tevos
Vosa, kehittyvä, helppo, uusi keinotekoinen kieli

Toojorataf  Veikko J. Pyhtilä, Finlo, 17.2.2022

Copyright Veikko J. Pyhtilä, Finland, 17.2.2022

Tekijänoikeus Veikko J. Pyhtilä, Suomi, 17.2.2022
 

Vosan pikaopettelu - Vosa's quick learning

 

Let's improve the world! Hapiirta köl! Parannetaan maailmaa!

Ekovisterlo - Eco wise healthy place - Ekoälytervelä

Parempi yhteiskunta- ja maailmanjärjestys -

Better social and world order

VENÄJÄN HALLINTO JA ARMEIJA OVAT TEHNEET PAHIMMAN VIRHEEN JA ONNETTOMUUDEN ITSELLEEN JA MUILLE VUOSIKYMMENIIN NYKYMAAILMASSA

THE RUSSIAN GOVERNMENT AND THE MILITARY HAVE MADE THE WORST MISTAKE AND ACCIDENT IN THE PRESENT WORLD AND IN MANY DECADES

Vosa Dahid Vijosio

Hova Vosa  Jumalan sanan puhuttelu Venäjän nykyhallinnolle ja kaikille kansoille 

Addressing the word of God to the current Russian government in this year 2022 and to all peoples

 Владимир Путин, ты совсем Бога не боишься? Vladimir Putin, aren't you afraid of God at all? Vladimir Putin, etkö pelkää ollenkaan Jumalaa?

Vosa development - Vosa dev - Vosan kehitys

On the meaning of language in general - Curo of vos tihna - Kielen merkityksestä yleensä.

Let’s think first of our native language and language in general. Language is a tool for thinking and communicating. Words can provide stimuli and thought blocks. They can provide ideas, structure the world and being. The following is link to examples.
 
Ajatellaan ensin äidinkieltämme ja kieltä yleensä. Kieli on ajattelun ja kommunikoinnin väline. Sanat voivat antaaa virikkeitä ja ajatuspalikkoja. Niillä voi ideoita, jäsentää maailmaa ja olevaisuutta. Seuraavana linkki esimerkkeihin.  
 

Vosa, developing, easy, new constructed language - Vosa, deevva, gnova, novva tevos - Vosa, kehittyvä, helppo, uusi keinotekoinen kieli.

Introducton to Vosa – Vosa edtuka - Vosan esittely

Basic Idea: Knowing 100-1000 basic concepts are able derive 100 000-1 000 000 other words! We are making Vosa the easiest, most unambiguous and most flexible, however sufficiently expressive and beautiful language in the world. Contribute to it by commenting and otherwise participating!  

Allo ide: Na davoota 100-1000 allo sovodasi oo vova diir 100 000-1 000 000 tua sasi. Ajsi oo tee Vosa gnost, isklirsast a josvast, amut hanidrili kasapova a kava vos in köl. Yys ja tu it vy öbmisaa a tuali ikaap!
 
Perusidea: Kun osataan 100-1000 peruskäsitettä, niistä voidaan johtaa 100 000 – 1 000 000 muuta sanaa! Olemme tekemässä Vosa-kielestä helpoimman, yksiselitteisimmän ja  joustavimman, kuitenkin riittävän ilmaisuvoimaisen ja kauniin kielen maailmassa. Vaikuta siihen kommentoimalla ja muutenkin osallistumalla!  

VOSA HISTORY  VOSA UNDA  VOSAN HISTORIAA

You get search field by Ctrl-f-buttons in computer and by Search from page or the like in smart phone when searching for words in dictionaries.

Ja aaf sekkvaäng vy Ctrl-f-klikvosi in davö a vy Seek ob sid taj reliva in visavö, na ja seek sasi in sisatosi.

Voit saada hakuruudun Ctrl-f-näppäimillä tietokoneella ja Etsi sivulta tms. älypuhelimella kun haet sanoja sanastoista.

Vosa Grammar– Vosa Vosdav - Vosan Kielioppi

 Next, you will see how Vosa is built from basic concepts. You can give feedback if you feel that the derivatives are not sufficiently understandable derived from them. On the other hand, it is not intended to define new words exhaustively when derived from basic concepts, otherwise they would become too long. Let's take the most significant features of the concept so that it is easier to memorize and stands out unambiguously from other words.

Seuraavana näet kuinka Vosa rakentuu peruskäsitteistä. Voit antaa palautetta, jos koet etteivät johdokset ole riittävän ymmärrettävästi johdettu niistä. Toisaalta ei ole tarkoitus tyhjentävästi johdettaessa peruskäsitteillä määritellä uusia sanoja, niistä tulisi muuten liian pitkiä. Otetaan merkittävimmät piirteet käsitteeseen, niin että sen muistiin painaminen helpottuu ja se erottuu muista sanoista yksiselitteisesti.

Words 1-5 letters long Vosa-English-Finnish 1-5 kirkasi luva sasi, 1-5 kirjaimen pituiset sanat

Vosa vy biolo culite – Vosaa luonnonmenetelmällä - Vosa by natural method

Kautee ja lusasi!– Muodosta lauseita! – Form sentences!

 
The next sentences have been obtained by extracting from basic learning materials in different languages and editing, supplementing, sorting and translating them.  
Seuraavat lauseet on saatu poimimalla perusopetusmateriaaleista eri kielillä ja muokkaamalla, täydentämällä, lajittelemalla ja kääntämällä niitä.

Learn English, Vosa and Finnish basic clauses

Vosa by topics – Vosa vy obsosi – Vosaa aiheittain

VOSA VOCABULARIES THAT YOU CAN USE ALSO TO LEARN ENGLISH AND FINNISH WORDS

VOSA-sanastoja, joita voit käyttää myös englannin, venäjän, saksan ja suomen kielten sanojen oppimiseen 

The vocabulary is based on about 4 000 of the most common words in English and about 10 000 root words extracted from more than 90 000 words in Finnish in some word category form, as well as some religious vocabulary. Among them are also quite rare words in the Finnish language, which are in a test sense of how different nuances could be derived and whether good basic concepts could be found in them.

Sanaston pohja on noin 4 000 englannin kielen yleisintä sanaa ja Suomen kielen yli 90 000 sanasta poimitut noin 10 000 juurisanaa  jossakin sanaluokkamuodossa ja  lisäksi jonkin verran uskonnollista sanastoa. Niiden joukossa on myös melko harvinaisia suomen kielen sanoja, jotka ovat testimielessä miten eri vivahteita voitaisiin johtaa ja löytyisikö niistä hyviä peruskäsitteitä.

Since both English and Finnish language words have many different meanings in a different context, it  has been tried to derive Vosa language words to exactly only one meaning of each word. So there are many Vosa words for one English or Finnish word.

Koska sekä englannin- että suomenkielisillä sanoilla on monia eri merkityksiä eri konteksteissa, Vosa-kielen sanoja on yritetty johtaa tarkalleen vain yhteen merkitykseen jokaisesta sanasta. Joten on olemassa useita Vosa-sanoja yhdelle englanninkieliselle tai suomenkieliselle sanalle. 

On the other hand, only one word of the Vosa language has been derived from some synonyms so that there would not be too much to learn for easy language. Only a good native speaker can understand the nuances accurately.

Toisaalta joistakin synonyymeistä on johdettu vain yksi Vosan kielen sana, ettei olisi liikaa opeteltavaa helpolle kielelle. Vivahteet ymmärtää tarkkaan vain hyvä oman äidinkielensä taitaja. 

You can study words from the most common to the rarest:

Vosa-English-Finnish Frequency Dictionary over 25 000 words

Vosa-Eng-FinTihri Sisato ylli 25 000 sasi

Vosa-Englanti-Suomi-taajuussanasto yli 25 000 sanaa 

The frequency of the over 25 000 vocabulary has been got mainly from publicly available  frequency lists of Finnish words. Some frequency has been put roughly. The frequency is not according to meaning, but according to Finnish wordings.

You can study the words in groups, you will see how the words are derived in Vosa: 

Vosa as poem-English-Finnish Dictionary over 25 000 words

Vosa li kausa-Eng-Fin Sisato ylli 25 000 sasi

Vosa runona-Englanti-Suomi-sanasto yli 25 000 sanaa

Vosa-English-Finnish Dictionary over 25 000 words

Vosa-Eng-Fin Sisato ylli 25 000 sasi

Vosa-Englanti-Suomi-Sanasto yli 25 000 sanaa

English-Vosa Finnish Dictionary over 25 000 words

Eng-Vosa-Fin Sisato ylli 25 000 sasi

Englanti-Vosa-Suomi-sanasto yli 25 000 sanaa 

Finnish-Vosa-English Dictionary over 25 000 words

Fin-Vosa- Eng Sisato ylli 25 000 sasi

Suomi-Vosa-Englanti-sanasto yli 25 000 sanaa 

Finnish-English-Russian-German-Vosa Dictionary over 24000 words

Fin-Eng-Rus-Ger-Vosa Sisato ylli 24 000 sasi

Suomi-Englanti-Venäjä-Saksa-Vosa-sanasto yli 24 000 sanaa

German-Vosa-Finnish-English-Russian dictionary over 25000 words

Ger-Vosa-Fin-Eng-Rus Sisato ylli 25 000 sasi

Saksa-Vosa-Suomi-Englanti-Venäjä-sanasto yli 25 000 sanaa

English-Vosa Dictionary over 60000 words 

Eng-Vosa- Sisato ylli 60 000 sasi

Englanti-Vosa-sanasto yli 60 000 sanaa

Russian-English learning wordlist over 9000 most common words

Finnish-English-Russian selection over 17000 words in frequency order

Russian-English Learning Vocabulary over 20000 words

Venäjä-Suomi opettelusanasto yli 13 000 sanaa 

Russian words over 10000 as poem, English and Finnish for learning

 Finnish-Vosa-English-Russian Dictionary over 64 000 words

 Fin-Vosa- Eng-Rus Sisato ylli 64 000 sasi

Suomi-Vosa-Englanti-Venäjä sanasto yli 64 000 sanaa

 Finnish-Russian-Vosa Dictionary over 64000 words  

 Fin-Rus-Vosa Sisato ylli 64 000 sasi

Suomi-Venäjä-Vosa sanasto yli 64 000 sanaa

 Suomi-Vosa Sanasto yli 40000 sanaa

Fin-Vosa Sisato ylli 40 000 sasi  

Suomi-Vosa sanasto yli 40 000 sanaa

Venäjä-Suomi-Vosa-sanasto yli 63000 sanaa muokattavaksi ja korjattavaksi 

Rus-Fin-Vosa Sisato ylli 63000 sasi

 Словарь Россия-Финляндия-Воса, содержащий более 63 000 слов

Venäjä-Suomi-Vosa-sanasto yli 63000 sanaa

Supplements: Derive next words with Vosa principles over 24000 words! 

Fulpiirtesi: Diir deva sasi vy Vosa alidesi ylli 24000 sasi!

Täydennyksiä: Johtakaa seuraavia sanoja Vosan periaattein yli 24000 sanaa!

Additions, changes and corrections to vocabulary and grammar and suggestions for them

Pirpaosi, muosi a kersi tu sisato a vosadav a tajsasi for itsi

Lisäykset, muutokset ja korjaukset sanastoon ja kielioppiin ja ehdotukset niihin

Chinese character - English - Finnish -Vosa vocabulary

You can see basic syllable root words and charaters and their meanings in Chinese compared to Vosa.
 

Pronunciation and writing of letters in Vosa, English and Finnish

Kirjaimien ääntäminen ja kirjoittaminen Vosassa, englannissa ja suomessa

Closed, open or short long, vowel could not be taken into account in English,because it depends on the position of the letter in the word. In Vosa and Finnish, a long vowel is marked with two vowels.You can see the pronunciation in more detail from different grammars.Pronunciation in Vosa is like in Finnish, see  Finnish pronunciation, but š = sh and c = voiced s [z] in Vosa.The letters q, w, x, z, å are not used in Vosa. In the name of other languages, they can be transliterated as follows: q = kv, w = vu, x = ks, z = ts, å = o, or left unchanged. 

Suljettua, avonaista tai lyhtyttä pitkää, vokaalia, ei ole voitu huomioida englannissa, koska se riippuu kirjaimen paikasta sanassa. Vosassa ja suomessa pitkä vokaali merkitään kahdella vokaalilla. Vosassa ei käytetä kirjaimia q, w, x, z , å. Muiden kielten nimissä ne voi translitteroida seuraavasti: q=kv, w=vu, x=ks, z=ts, å=o, tai jättää ennalleen. Tarkemmin lausumisen näet eri kieliopeista. Poikkeus suomesta, š = sh ja c = soinnillinen s [z] Vosassa. Katso Englannin lausuminen.

 

LETTER = VOSA = ENGLISH = FINNISH

A = a = ei, [æ], [ɔ]  = a

B = b = b = b

C = soinn. s [z] voiced s = k = k

D = d = d = d

E = e = i, e, [ ],[ə], juu = e

F = f = f = f

G = g = g, [dzh] d+voiced sh = g

H = h = h, [ ] = h

I = i = ai, i, [ə] = i

J = j =  [dzh] d+voiced sh = j

K = k = k  = k

L = l = l = l

M = m = m = m

N = n (äng [ŋ] ng, nk) = n ([ŋ]  ng, nk) = n (äng[ŋ] ng, nk)

O = o = ou, [ɔ], a, [ə] = o

P = p = p = p

Q = kv = k = k

R = r = r, [ ] = r

S = s (suhu-s sh) = s (sibliant-s sh) = s (suhu-s š)

T = t = t (th [θ]) = t

U = u = a, juu = u

V = v = v = v

W = vu = [w]  = v

X = ks = ks, [z] voiced s = ks

Y = y  ( german ü) = j, i, ai = y

Z = ts = [z] voiced s = ts

Å = o = [ɔ] = o

Ä = ä = [æ] = ä

Ö = ö = [ə] = ö

 

Number of letters from Vosa, English and Finnish vocabulary of more than 15 000 words

Kirjaimien lukuäärä Vosan, Englannin ja Suomen yli 15000 sanan sanastosta

The distribution does not show the actual distribution of English vowels and consonants because the words are spelled differently than pronounced, unlike in Vosa and in Finnish.

 

Jakaumasta ei näe englannin kielen vokaalien ja konsonanttien todellista jakaumaa, koska sanat kirjoitetaan eri tavalla kuin lausutaan, toisin kuin Vosassa ja suomen kielessä.

 LETTER = VOSA = ENGLISH = FINNISH

A = 12720 = 8764 = 16044

B = 1067 = 2340 = 116

C = 446 = 4970 = 3

D = 1711 = 3727 = 907

E = 6570 = 13471 = 7780

F = 1849 = 2103 = 122

G = 909 = 2640 = 216

H = 2855 = 3151 = 2608

I = 9441 = 8183 = 12790

J = 1797 = 195 = 1295

K = 4258 = 1266 = 7453

L = 5382 = 5959 = 7218

M = 2965 = 3049 = 3303

N = 2837 = 7398 = 7475

O = 9444 = 7467 = 5956

P = 4946 = 3535 = 3676

Q = 0 = 168 = 1

R = 5672 = 8543 = 4712

S = 5249 = 6729 = 7677

T = 6584 = 8610 = 11961

U = 6088 = 3929 = 7027

V = 6360 = 1257 = 3157

W = 0 = 1403 = 6

X = 0 = 291 = 1

Y = 1441 = 1895 = 2638

Z = 0 = 228 = 1

Å = 0 = 0

Ä = 1569 = 0 = 5779

Ö = 2327 = 0 = 770

 

DISCUSSIONS AND EVALUATIONS OF VOSA

Visasasi a rokasi öb Vosa

Keskustelut ja arvioinnit Vosasta

Here we can discuss about Vosa, propose improvements, better derivatives for words, evaluate and standardize Vosa.
  
Töla ajsi voo visasaa öb Vosa, tajsaa hapiirtesi, hapir diiren sasi, rokaa a sirepiprii Vosa.

Täällä voimme keskustella Vosasta, ehdottaa parannuksia, sanojen parempia johdannaisia, arvioida ja standardisoida Vosaa.

Come with! The development of artificial language is interesting and good brain gymnastics too.
 
Uut ja vi! Dev livoteva vos oo öbhamiva a hava daevsi pou a.

Tule mukaan! Keinotekoisen kielen kehittäminen on mielenkiintoista ja hyvää  aivovoimisteluakin.

We welcome participants from all languages of the world!

Ajsi teruut ikaapjosi ut ki vossi in köl!

Toivotamme tervetulleiksi osallistujia kaikista maailman kielistä!

 

EKOVISTERLO with Vosa, easy, new constructed language

Vosa, developing, easy, new constructed langu...